Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

Inventura, drobni inventar, popis osnovnih sredstevInventura, drobni inventar, popis osnovnih sredstev

13.02.2013

Inventura, drobni inventar, popis osnovnih sredstev

 

Pravne osebe, samostojni podjetniki in druge institucije in zavodi so po SRS 28 dolžni uskladiti podatke zapisane v poslovnih knjigah z dejanskimi stanjem, ki se ugotavlja s popisom sredstev in obveznosti do virov sredstev. Redni letni popis se izvrši enkrat letno. Med letom se pojavljajo tudi izredni popisi. Naloga računovodstva je, da pravilno organizira redni letni popis z imenovanji inventurnih komisij, izdajo sklepov, navodili o organizaciji, poteku in izvedbi letnega popisa, z potrebno vsebino inventurnih poročil in poskrbeti, da je inventurno poročilo potrjeno ter je podlaga za izdelava zaključnega računovodskega in davčnega obračuna.

 

Na praktičnem seminarju boste na enostaven način spoznali postopek inventure (popis sredstev in obveznosti) in zakonodajo, ki jo morate pri tem upoštevati. Med drugim boste spoznali kakšen je pomen in vpliv amortizacije, metod vrednotenja premoženja, kala, inventurnih primanjkljajev, nekurentnih zalog, uničenih osnovnih sredstev, finančnih naložb ter težko izterljivih terjatev pri izdelavi inventurnega poročila in posledično na izdelavo računovodskih poročil in davčnega obračuna. Predstavljeni vam bodo vplivi DDV in davčno priznanih in nepriznanih stroškov glede vodenja vseh oblik premoženja. Predstavljeni vam bodo tudi osnutki najrazličnejših obrazcev ter poročil, ki jih boste lahko uporabili pri svojem delu.

 

VSEBINA:

·         Uvod v področje letne inventure in Pravilnik o inventurnem popisu.

·         Predpisi in zakonodaja (SRS, davek na dodano vrednost, davek od dohodka pravnih oseb).

·         Osnovna sredstva, drobni inventar in amortizacija.

·         Vrste popisov (redni/izredni).

·         Odgovornosti in naloge.

·         Priprava na popis (predmet popisa, čas, komisije...), pravilnik, obrazci.

·         Postopek in izvedba popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev.

·         Zaključek popisa, poročilo o opravljenem popisu ter ugotovitve.

·         Usklajevanje knjigovodskega stanja; knjigovodstvo osnovnih sredstev ter ostalih analitičnih knjigovodstev sredstev.

·         Davčno priznani in nepriznani stroški/odhodki inventurnih razlik ter opredelitev odgovornosti.

·         Posledice popisnih razlik ter primeri knjiženj.

·         Predstavitev obrazcev, sklepov in poročil.

·          Odgovori na konkretna vprašanja.

 

Na praktičen seminar tako vabimo:

·         vodje financ/računovodstev,

·         računovodje,

·         knjigovodje,

·         odgovorne osebe za letno inventuro,

·         člane inventurnih komisij,

·         samostojne podjetnike (s. p.),

·         ostale zainteresirane.

 

Kdaj: torek, 15.januarja 2013 od 9.00-13.30 ure na sedežu Agencije Pira

Seminar bo vodila:

mag. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon. dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, svetovalka s področja financ in računovodstva, strokovnjakinja ter samostojna podjetnica in zasebna višja predavateljica s področja financ, računovodstva in davkov na višji in visokih strokovnih šolah in fakultetah. Je izvajalka mnogih strokovnih seminarjev in delavnic ter pripravlja najrazličnejše strokovne in znanstvene članke.

KOTIZACIJA IN PRIJAVE


Investicija v vaše znanje znaša 116,00 EUR + 20% DDV za na udeleženca in vključuje organizacijo tečaja in osvežilne napitke. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 8. januarja 2013 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri Hypo banki, številka SI56 3300 0000 4435 704, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov
info@pira.si, najkasneje do 10. Januarja 2013. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške.

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com