Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

LETNO POROČILO IN DDPO ZA LETO 2012LETNO POROČILO IN DDPO ZA LETO 2012

20.02.2013

Vabimo vas na zanimiv seminar, v katerem boste izvedeli več o pripravi kvalitetnega letnega poročila za leto 2012.

Letno poročilo je zelo pomemben dokument, saj izkazuje popise sredstev in obveznosti, izkazu

 »LETNO POROČILO IN DDPO ZA LETO 2012« 

 

Vabimo vas na zanimiv seminar, v katerem boste izvedeli več o pripravi kvalitetnega letnega poročila za leto 2012.

Letno poročilo je zelo pomemben dokument, saj izkazuje popise sredstev in obveznosti, izkazuje sredstva in vire sredstev, finnačne naložbe, nepremičnine, rezervacije ipd.   


Program enodnevnega seminarja bi obsegal naslednje teme:

 

I.                   LETNO POROČILO (2012)

 

1.     Popisi sredstev in obveznosti

2.     Izkazovanje sredstev in virov sredstev – aktualna vprašanja:

·        Opredmetena osnovna sredstva: neopredmetena sredstva;

·        Finančne naložbe;

·        Naložbene nepremičnine;

·        Zaloge;

·        Terjatve;

·        Oslabitve sredstev;

·        Rezervacije in časovne razmejitve;

·        Kapital;

·        Dolgoročni in kratkoročni dolgovi.

3.     Izkazovanje prihodkov in odhodkov

4.     Verodostojne knjigovodske listine

5.     Letno poročilo 2012 : računovodski izkazi,  poslovno poročilo – razkritja, uporaba letnega dobička.

 

 

II.                 OBRAČUN DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (2012)

 

 

1.                Pregled postavk davčnega obračuna (obrazec in priloge);

2.                Rezervacije in pasivne časovne razmejitve in vpliv na davčno osnovo;

3.                Stroški  in vpliv na davčno osnovo (bonitete, amortizacija, stroški vzdrževanja, stroški dela, izplačila poslovodjem,...);

4.                Transakcije med povezanimi osebami in vpliv na davčno osnovo;

5.                Prevrednotenja sredstev in vpliv na davčno osnovo;

6.                Davčne olajšave za leto 2012;

7.                Razmejitev pridobitne in nepridobitne dejavnosti za nepridobitne pravne osebe;

8.                Seznanitev z aktualnimi pojasnili (DURS, Slovenski inštitut za revizijo).

 

III.              Vprašanja udeležencev

 

 

 

Ida Kavčič, univ. dipl. ekon., spec. posl. ekon.,  je  direktorica družbe IK SVETOVANJE, družbe za davčno, poslovno in računovodsko svetovanje, d.o.o., in davčna svetovalka z licenco ZDSS.

Od konca leta 1996 opravlja delo davčne svetovalke, od leta 2002 dalje v okviru svojega podjetja. V okviru svojega podjetja IK SVETOVANJE poleg davčnega svetovanja opravljajo tudi računovodske storitve ter organizirajo izobraževanja v obliki strokovnih delavnic z davčno, finančno in računovodsko tematiko.

Zaključila je podiplomski specialistični študij javnih financ in davčnega svetovanja na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru.   

                                                

KOTIZACIJA IN PRIJAVE


Investicija v vaše znanje znaša 130,00 EUR + 20% DDV za plačilo na udeleženca in vključuje organizacijo seminarja, gradivo, osvežilne napitke, kavo in prigrizek. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 10. JANUARJA 2013 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri Hypo banki, številka SI56 3300 0000 4435 704, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 10. Januarja 2013. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške.  

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com