Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

MALA ŠOLA DAVKOV MALA ŠOLA DAVKOV

06.09.2012

Bi želeli osvežiti svoje znanje s področja obdavčenja in ga nadgraditi  z novostmi, izkušnjami iz prakse in pridobiti odgovore na odprta vprašanja?     

 

Agencija Pira vas vabi na


» Malo šolo davkov«

v obsegu 30 ur, s pričetkom 6. septembra 2012, na naslovu Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota.


Predpisi na davčnem področju so bili od sprejete sistemske davčne reforme v letu 2007, kar nekajkrat spremenjeni. Gospodarska kriza je zarezala v poslovanje gospodarskih subjektov. Novo izvoljena vlada je nekatere v koalicijski pogodbi dogovorjene obveznosti o začrtanih spremembah že uzakonila, nekatere se predlagajo in naj bi začele veljati s 1. 1. 2013, saj želi domači in mednarodni skupnosti poslati signal, da slovensko gospodarsko okolje potencialnim vlagateljem zagotavlja konkurenčne pogoje poslovanja - tudi na davčnem področju.

Nedavno sprejeti Zakon o uravnoteženju javnih financ, ki naj bi zagotovil vzdržne javne finance in zmanjšal izdatke proračuna, prinaša številne spremembe, in naj bi vplival na okoli 40 zakonov. Zakon posega tudi v davčni sistem, v katerega smo vključeni vsi davčni zavezanci.

Zato smo pripravili malo šolo pregleda obdavčitve davčnih zavezancev, tako fizičnih kot pravnih oseb, s poudarkom na zadnjih sprejetih in predvidenih spremembah. Predavateljici bosta spremembe na davčnem področju povezali tudi z drugimi, za računovodsko in davčno optimiranje pomembnimi spremembami. 


KOMU  JE  ŠOLA NAMENJENA? 

  • vsem, ki želijo osvežiti znanja na področju obdavčitve, se seznaniti  z zadnjimi spremembami, predvsem pa,
  • računovodjem, zaposlenim v računovodskih servisih, ki želijo na kratko obnoviti osnovno znanje in ga nadgraditi  z novostmi, izkušnjami iz prakse in pridobiti odgovore na odprta vprašanja.     

TRAJANJE  IZOBRAŽEVANJA:

6 srečanj/skupaj 30 šolskih ur
Čas: od  14 ure do 18 ure  (5 šolskih ur)   
Dnevi:  četrtki in petki (3. tedni zapored)
Trajanje: od  6. septembra - 21. septembra 
 

PROGRAM


Kraj/datum

Predavateljica

Vsebina

 

1.SREČANJE 
6.9.2012
 

14.00 - 18.00

 

 

Simona Štravs

 

    
Ida Kavčič

 
I.  Davčni sistem v Sloveniji

  •   Osnove davčnega prava (neposredni  in  posredni davki, Evropsko in Slovensko davčno  pravo) ( 1 šolska ura)
  
II.  Spremembe SRS  2006 / 2010/2011
 
  • Spremembe v zvezi z opredmetenimi osnovnim sredstvi
  • Spremembe v zvezi z neopredmetenimi sredstvi in dolgoročnimi AČR
  • Spremembe v zvezi z naložbenimi nepremičninami
  • Spremembe v zvezi s finančnimi naložbami
  • Spremembe ostalih standardov - npr.: verodostojnih knjigovodskih listin,...
  • poraba SRS oz. MRS in MSRP
 
 
2.SREČANJE
7.9.2012

5 šolskih ur 

 

 

 

 
 3.SREČANJE
13.9.2012

5 šolskih ur 

 
Ida Kavčič

 

 

 

 

 

 Simona Štravs

 

 

 
III.  Dileme in novosti na področju davka  od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)   
 
- Razmejitve davčnih virov v Sloveniji in v tujini
- Davčna obravnava prevrednotenja in odpisa terjatev

- Davčna obravnava  oblikovanja rezervacij

- Davčna obravnava odhodkov zaradi prevrednotenja

- Davčna obravnava stroškov dela

- Sestavljanje dokumentacije o transfernih cenah po novem

- Davčna izguba

- Davčne olajšave po novem

- Odprava dvojne obdavčitve in manj kot enkratne obdavčitve

 IV. Spremembe na področju  obdavčitve dohodkov fizičnih oseb z dohodnino (ZDoh-2)  s poudarkom na dohodkih iz dejavnosti 
 

-  Struktura  dohodkov
- Dohodki iz zaposlitve in  posebnosti 
(obračun plače pri nerezidentih, invalidih, način in poraba ti.odstopljenih prispevkov, izplačila po pogodbi o poslovodenju)
- Zavarovanje, plačevanje prispevkov za socialno varnost (posebnosti pri   izplačilih enoosebnih družb)
- Opozorila Rek obrazci in administriranje (praktični  primeri)
- katasterski dohodki (način ugotavljanja davčne osnove
- Nova davčna lestvica  in davčne olajšave
- Kapitalski dohodki po novem 
- Dohodki iz dejavnosti (nove olajšave, raziskave in razvoj in odprava administrativnih ovir,)
- Predvidene novosti v pavšalni obdavčitvi zavezancev
- Odmera posameznih virov dohodnine,
- Kako je s plačili akontacij in davčnega odtegljaja (kdaj mora davčni zavezanec samostojno obračunati akontacijo, kdaj vložiti napoved, kdaj nastopa kot plačnik davka v povezavi z določili ZDavP-2)
- Najpogostejša vprašanja  in  zagate  v praksi

 
 
4.SREČANJE
14.9.2012

5 šolskih ur  

 

 

 

 

 
 
 
Simona Štravs

 

 

 

 

 

 


V.  Davčni postopek po ZDavP-2 
 
· Splošno o spremembah davčnega postopka
· Odlog, obročno plačilo davkov tako fizičnih kot pravnih oseb
· Popravek napak v davčnem obračunu in davčnih odtegljajih
· Vrnitev davka, pobot in e kartica  
· Institut samoprijave in obračun obresti
· Davčna kontrola (deskaudit) sodelovanje davčnega zavezanca
·  Davčni inšpekcijski nadzor in ugotavljanje dejstev (načela davčnega postopka in pravna varnost davčnega zavezanca, kako naj sodelujem in kako ravnam v DIN postopku, roki za pripombe in  pritožbo)
· Kaj določa zakon o davčni službi in pristojnost davčnega inšpektorja
· Davčna preiskava in pravno varstvo davčnega zavezanca -
· Izkušnje  in aktualnosti v praksi 

 
5. srečanje 
20.9.2012

5 šolskih ur

 

 

 

 

 

 
 

Ida Kavčič

 
VI.  Dileme in novosti na področju davka na dodano vrednost (ZDDV-1) 

 ·  Pravne podlage za pravilni obračun DDV
·  Obdavčljive in neobdavčljive transakcije
·  Pravila pri obdavčitvi dobave blaga - posebni primeri
·  Pravila za obračun DDV pri opravljanju storitev
·  DDV v postopkih prisilne poravnave in stečaju
·  Spremembe na področju davčnih evidenc
·  Spremembe pri pravici do odbitka vstopnega DDV
·  Predvidene spremembe zakonodaje - 66.a člen
·  Najaktualnejše sodbe Evropskega sodišča
·  Najpogostejše težave in odprta vprašanja

 
6. srečanje
21.9.2012

5 šolskih ur

 

 

 

 

 

 

 

 
Ida Kavčič

Simona Štravs

 
I.   Novosti z davki povezanih področij

Zakon o uravnoteženju javnih financ
(pozornost, ki jo mora vedeti računovodja)   

     - Študentsko delo
     -  Obdavčitev nepremičnin
     -  Nadomestila v breme ZZZS 
     -  Nadomestila v primeru brezposelnosti

II.   Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih  

 - Spremembe pri obveznem pobotu
 - Je izvršnica nova oblika akceptnega naloga

III.  Smo se kaj naučili - kratko preverjanje znanja
    

PREDAVATELJICI:


Simona Štravs, univerzitetna diplomirana pravnica, davčna svetovalka z licenco ZDSS, je direktorica DEPS Consulting, d.o.o. Jesenice, družbe za davčno, ekonomsko in  podjetniško svetovanje. Je  predsednica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in ima dolgoletne  izkušnje na področju organizacije podjetništva, kadrovanja, davkov in financ. Tesno je vpeta v problematiko podjetništva.

Objavlja  prispevke v strokovnih revijah in častnikih (Davčno finančna praksa, Računovodski in davčni nasvet, Finance, Delo, Podjetnik). Je glavna avtorica priročnika „Davki enostavno in jasno\" založbe Verlag Dashofer.

Predava na seminarjih o davčni tematiki, v okviru katere posebej izstopajo obremenitve stroškov dela, plače, davki in prispevki, delovna zakonodaja, avtorski honorarji, davčno in podjetniško svetovanje.

Zaključuje podiplomski študij magistrskega prava na Pravni fakulteti v Mariboru. V letu 2000 je opravila strokovni izpit po predlogu smernice EU o zaščiti in strokovnem imenu davčnega svetovalca pri Davčno finančno raziskovalnem  institutu v Mariboru in ji je bil dodeljen CERTIFIKAT o pridobitvi strokovnega naziva davčna svetovalka.  Kot direktorica DEPS Consulting  d.o.o. Jesenice s polno odgovornostjo davčne svetovalke tudi  deluje. 

   

Ida Kavčič, univ. dipl. ekon., spec. posl. ekon.,  je  direktorica družbe IK SVETOVANJE, družbe za davčno, poslovno in računovodsko svetovanje, d.o.o., in davčna svetovalka z licenco ZDSS.

Od konca leta 1996 opravlja delo davčne svetovalke, od leta 2002 dalje v okviru svojega podjetja. V okviru svojega podjetja IK SVETOVANJE poleg davčnega svetovanja opravljajo tudi računovodske storitve ter organizirajo izobraževanja v obliki strokovnih delavnic z davčno, finančno in računovodsko tematiko.

Zaključila je podiplomski specialistični študij javnih financ in davčnega svetovanja na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru.   

V okviru poklicnega delovanja med drugim  pokriva  poznavanje  računovodskih standardov, tako MRS  in SRS,  neposrednih in posrednih davkov, poslovanja  povezanih oseb,  holdinških in delniških družb.

Kot praktik  in   uveljavljena višješolska predavateljica Gea College in drugih višješolskih organizacijah, sodeluje na  različnih seminarjih, konferencah, objavlja pa tudi strokovne  članke in literaturo. 

DODANA VREDNOST ŠOLE


1. Na mali šoli davkov lahko zakupite udeležbo ene osebe, na različna srečanja pa potem pošljete tudi različne zaposlene. Priporočamo pa, da je zaradi končnega efekta in končne pridobitve znanja skozi celotno šolo prisotna ena oseba, ker se srečanje povezujejo in nadgrajujejo.


2. V primeru, da bi se želeli udeležiti le posameznega srečanje je možno tudi to.
Cena udeležbe na posameznih srečanjih je:

- Obisk enega srečanja: 92,00 EUR + 20% ddv, za plačilo 110,4 EUR

- Obisk dveh srečanj: 153,00 + 20% ddv, za plačilo 183,60 EUR
- Obisk treh srečanj: 214,00 + 20% ddv, za plačilo 256,80 EUR
- Obisk štirih srečanj: 263,00 + 20% ddv, za plačilo 315,60 EUR
- Obisk petih srečanj: 302,00 + 20% ddv, za plačilo 362,40 EUR
- Obisk vseh šestih srečanj: 329,00 + 20% ddv, za plačilo 394,80 EUR

 

KOTIZACIJA IN PRIJAVE


Investicija v vaše znanje v celoti znaša 329,00 EUR + 20% DDV, za plačilo 394,80 EUR na udeleženca in vključuje organizacijo šole, gradivo, osvežilne napitke in prigrizek. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 29. avgusta 2012 na transakcijski račun: Agencija Pira, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, odprt pri Hypo banki, številka poslovnega računa: 33000-0004435704, sklic: vaša davčna številka. Račun boste prejeli po zaključku delavnice.
Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si do zasedbe mest, najkasneje do 29. avgusta 2012.

 Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com