Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

KAKO RAZDELITI STROŠKE IN PRIHODKE JAVNIH ZAVODOV NA JAVNO SLUŽBO IN TRŽNO DEJAVNOST IN EVIDENTIRANJKAKO RAZDELITI STROŠKE IN PRIHODKE JAVNIH ZAVODOV NA JAVNO SLUŽBO IN TRŽNO DEJAVNOST IN EVIDENTIRANJ

15.05.2012

Praktična delavnica z primeri iz prakse.Agencija Pira vas vabi na delavnico:


KAKO RAZDELITI STROŠKE IN PRIHODKE JAVNIH ZAVODOV NA JAVNO SLUŽBO IN TRŽNO DEJAVNOST IN EVIDENTIRANJE SREDSTEV PREJETIH V UPRAVLJANJE

15. maja od 09.00 do 13.30 ure, na naslovu Ulica arhitekta Novaka 9 v Murski Soboti


Glede na veliko povpraševanje v zvezi s pripravo sodil s katerimi bi javni zavodi najlažje razdelili fiksne in variabilne stroške ter prihodke na javne službo ter tržno dejavnost, smo pripravili praktično delavnico, ki bo temeljila na primerih iz prakse. 

dr. Branko Mayr ter mag. Darinka KAMENŠEK, ABC revizija d.o.o. bosta na praktičnih primerih prikazala primere iz prakse, ki sta jih oblikovala na podlagi vaših vprašanj in dilem, ki se porajajo pri poslovanju javnih zavodov. Na delavnici bosta oba predavatelja odgovarjala tudi na konkretna vprašanja udeležencev.

  
PROGRAM

 1. Evidentiranje sredstev danih v upravljanje s strani države in občin ter s strani javnih zavodov.

  - Izkazovanje osnovnih sredstev prejetih v upravljanje v javnih zavodih

  - Izkazovanje tržne dejavnosti v javnih zavodih

  - Razmejevanje stroškov in odhodkov med javno službo in tržno dejavnostjo (Zakon o računovodstvu, SRS)

  - O blikovanje sodil za delitev stroškov in odhodkov med javno službo in tržno dejavnostjo


 2. Delitev splošnih spremenljivih in stalnih stroškov ter prihodkov za posamezne dejavnosti JZ na podlagi sodil.

  - razdelitev poslovnih prihodkov- sami lahko določimo sodila

  - finančni prihodki (zamudne in pogodbene obresti, prihodki od prevrednotenja, od prodaje finančnih naložb in drugi) sodijo v dejavnost javne službe razen, če se iz pravnih podlag lahko ugotovi, da sodijo v tržno

  - izredni prihodki, donacije - javna služba

  - odhodke razdelimo na podlagi dejanskih podatkov, če tega ni pa uporabimo primerno sodilo (npr. razmerje med prihodki od poslovanja doseženimi pri opravljanju javne službe in prihodki tržne dejavnosti- pasti takšnih sodil

  - investicijski odhodki se pojavljajo le pri javni službi- stroški amortizacije na podlagi sodil razdelijo in prikažejo za tržno dejavnost in javno službo

  - izredni prihodki pri tržni dejavnosti- le izjemoma (izguba pri odtujitvi osnovnih sredstev, ki se uporabljajo za tržno dejavnost; odhodki, ki se nanašajo na odškodnine povezane z opravljanjem tržne dejavnosti)


 3. Amortizacija - če opravlja JZ z istimi osnovnimi sredstvi javno službo in tržno dejavnost mora javni zavod zagotoviti z ustreznimi sodili deleže amortizacije, ki padejo na določeno dejavnost.

  - O snovna sredstva v upravljanju, osnovna sredstva pridobljena z donacijami, druga osnovna sredstva za opravljanje dejavnosti javnih služb, druga osnovna sredstva za opravljanje tržne dejavnosti- sredstva prejeta od financerja za kritje stroškov amortizacije se prikažejo kot prihodek.

  - ustanovitelj za tisti del sredstev, ki so v upravljanju ne zagotovi sredstev za amortizacijo in jih ni mogoče vkalkulirati v ceno storitev- ta del stroškov se nadomesti v breme obveznosti do lastnika sredstev v upravljanju

 4. Praktični primeri razdelitve fiksnih in spremeljivih stroškov na podlagi sodil med javno in tržno dejavnost (zavarovanje, elektrika, omrežnina, voda in komunalne storitve, varovanje, čiščenje).

  - Športna dvorana (oddajanje posameznih telovadnic, športnih objektov, prostorov....)

  - Šola, vrtec (tržna dejavnost priprava hrane in izvajanje javne službe izobraževanja- razdelitev stroškov hišniške storitve, čiščenje, voda, komunalne storitve, električna energija, omrežnina, voda, varovanje med javno službo in tržno dejavnostjo; prihodki iz naslova najemnin prostorov, ki so v lasti ustanovitelja...)

  - Gledališče (elektrika, voda, ogrevanje, oddajanje prostorov drugim skupinam, brezplačna najemnina, vstopnice....)

  - Zdravstveni dom (oddajanje prostorov koncesionarju in zdravnik, ki opravlja v prostorih javno službo)

  - Kulturni oziroma gasilski domovi (oddajanje občinskih prostorov in prefakturiranje stroškov-razdelitev stroškov, pošta, voda, elektrika, ozvočenje....)

  - Praktični primeri na željo udeležencev


  Opozorila:

  - Javni zavodi večkrat napačno prevalijo del stroškov, ki bi jih

  morala kriti tržna dejavnost na javno službo

  - Tržna dejavnost kot dopolnilna dejavnost zavoda s katero naj

  bi pokrili fiksne stroške s prostimi zmogljivostmi, ki bi jih sicer

  morali kriti z javne službe


 Delavnica je namenjena odgovornim za to področje v:

 • občinah, šolah, javnih zavodih, ministrstvih in drugih državnih organih,
 • računovodskim in finančnim delavcem v javnih zavodih, občinah,
 • zaposlenim v notranji reviziji, nadzornim odborom, članom sveta zavodov,
 • ter vsem drugim strokovnim delavcem, ki jih to področje zanima ali se z njim ukvarjajo.

PREDAVATELJA


dr. Branko Mayr.  

Je pooblaščeni revizor, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, davčni svetovalec in stalni sodni izvedenec. Je avtor oziroma soavtor več kot 120 bibliografskih enot s strokovnega področja, ki ga pokriva (sanacija, poslovni načrti, ocenjevanje vrednosti, davki, revizija, računovodstvo itd.).


Na dodiplomskem programu na visoki šoli za podjetništvo je nosilec več predmetov. Zraven tega je vodja prvostopnega programa (dodiplomski program), predstojnik katedre za računovodstvo in član senata Visoke šole za podjetništvo. Kot gostujoči predavatelj občasno predava tudi na drugih visokih šolah.


Že več kot 15 let deluje v revizijski družbi Abecedi d.o.o., ki jo je kot ustanovitelj kasneje združil v sedanjo družbo ITEO Abeceda d.o.o.

V vlogi pooblaščenega revizorja, ocenjevalca vrednosti podjetij in davčnega svetovalca je sodeloval pri revidiranju, ocenjevanju vrednosti, organiziranju, saniranju, reorganiziranju več kot 400 slovenskih podjetij, (podrobnosti so v refernčni listi družbe). Bil je in je član številnih strokovnih komisij za področja računovodstva, nadzora, ekonomike, davkov in podobno. Prav tako je sodeloval in še sodeluje v nadzornih svetih nekaterih družb. V Zvezi ekonomistov Slovenije deluje kot član v njenem predsedstvu.

 

in

mag. Darinka KAMENŠEK,

direktorica družbe Abeceda d.o.o. Od leta 1997 naprej opravlja delo revizorja, od leta 1999 naprej pa je bila zadolžena za operativno izvedbo revizije na Štajerski lokaciji.  


Predavateljica predmeta Analiza poslovanja in Poslovno komuniciranje v okviru programa študija na daljavo Ekonomske fakultete Ljubljana, ter predmeta računovodstvo  v okviru predmeta  Računovodstvo v okviru študijskega programa Visoke šole na Dobi v Mariboru.

 

KOTIZACIJA


Investicija v vaše znanje znaša 150,00 EUR + 20% DDV za plačilo 180,00 EUR na udeleženca in vključuje organizacijo delavnice, gradivo, osvežilne napitke, kavo in prigrizek. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 11. maja 2012 na transakcijski račun: Agencija Pira, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, odprt pri Hypo banki, številka poslovnega računa: 33000-0004435704. V sklic navedite vašo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 11. maja. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico do zaračunavanja dela kotizacije za administrativne stroške.

 Z ZNANJEM K RAZVOJU


Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com