Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

Novi SRS o prihodkih ter predvidene spremembe o najemih ter finančnih naložbahNovi SRS o prihodkih ter predvidene spremembe o najemih ter finančnih naložbah

08.11.2018

V četrtek, 8.11.2018 od 9.00 do 14.00 ure ure v Mariboru (Tržaška cesta 65 - v prostorih podjetja Civis d.o.o).

a
Za računovodenje prihodkov in najemov se s 1.1.2018 obetajo pomembne spremembe. Če želimo pravilno pripraviti finančne načrte za leto 2019, se moramo čim prej seznaniti z vplivi spremenjenih standardov. Na seminarju bomo novosti predstavili s pomočjo praktičnih primerov.

 

Na aktualnem seminarju bomo odgovorili na naslednja vprašanja:


• Kaj določa novi že sprejeti SRS 15 - Prihodki in razumevanje njegovih določil?
• Kaj so ključne razlike med obstoječim in prihajajočim standardom o prihodkih?
• Kaj pomeni pripoznavanje prihodkov skozi čas in kaj v trenutku prenosa obvladovanja in kdaj se uporablja?
• Katerim 5 korakom moramo slediti po SRS 15 pri pripoznavanju prihodkov?
• Kaj so nova določila o najemih in na kaj je potrebno biti pozoren pri identifikaciji najemnih pogodb?
• Kakšni bodo učinki novega standarda o najemih na računovodske izkaze za najemnika in kakšni za najemodajalca?
• Na kaj se nanašajo preostale predvidene spremembe računovodskih standardov, ki naj bi začele veljati s 1.1.2019


SRS 15 Prihodki se začne uporabljati 1.1.2019, lahko pa se odločimo za zgodnejšo uporabo in ga uporabimo že za leto 2018. Po vsebini sledi zahtevam MSRP 15 Prihodki iz pogodb s kupci.

 

Novi standard SRS 15 v osnovi uvaja dva pristopa pripoznavanja prihodov (skozi čas ali pa v trenutku, ko je kontrola nad proizvodi ali storitvami prenesena na kupca) ter model petih korakov pripoznavanja prihodkov. Zaradi uvedenih novosti se pričakuje, da bo dinamika pripoznavanja prihodkov drugačna kot do sedaj. To bo seveda vplivalo na številna področja, ki niso samo računovodska. Na primer lahko bo prišlo do velikega vpliva na določene kazalnike uspešnosti, ki so podlaga za nagrajevanje uprave, preveriti bo potrebno vse pomembne pogodbe, razmisliti bo potrebno, ali določene pogodbe v bodoče drugače strukturirati, vplive bo treba ustrezno skomunicirati z lastniki, tudi vpliva na davke ne velja zanemariti. Zaradi tega je potrebna skrbna in pravočasna presoja, kaj novi standard prinaša in kakšni so potrebni resursi za uveljavljanje zahtev SRS 15.

Določila SRS, ki se nanašajo na najeme, naj bi začela veljati s 1.1.2019. Vplivala bodo na računovodske izkaze vseh, ki nastopajo kot najemniki kakršnih koli sredstev in praviloma povečala bilančno vsoto, zmanjšala delež kapitala in vplivala na kazalnike zadolženosti. Ko bomo določali pogodbe, ki vsebujejo najeme, bo treba poleg najemnih pogodb preveriti še vse ostale pogodbe, kjer obstaja možnost, da uporabnik nadzira uporabo sredstvo, ki je sicer v lasti najemodajalca in jih upoštevati kot najemne pogodbe. Določiti bo potrebno zneske, ki sestavljajo pravico do uporabe sredstva in obveznosti iz najema, dobo najema ter diskontno stopnjo za izračun diskontiranega zneska, ki bo pripoznan v računovodskih izkazih. Na seminarju bomo pogledali še izjeme, ko najemne pogodbe ni potrebno pripoznati v računovodskih izkazih in spregovorili o izkazovanju novih postavk v bilanci stanja, izkazu poslovnega izida ter izkazu denarnih tokov.

PROGRAM:


SRS 15 in model petih korakov pripoznavanja prihodkov - ponazoritev s pomočjo primerov:
• določitev pogodbe s kupcem
• določitev izvršitvenih obvez
• določitev transakcijske cene
• razporeditev cene transakcije na izvršitvene obveze
• pripoznanje prihodkov, ko je izvršitvena obveza izpolnjena (postopoma in v trenutku)

Najemi:
• kdaj gre za najem - ključni pogoji
• izjeme
• vpliv na računovodske izkaze najemnika
• vpliv na računovodske izkaze najemodajalca
• ključna razkritja


Spremembe ostalih SRS:
• SRS 2 - Neopredmetena sredstva
• SRS 3 - Finančne naložbe
• SRS 6 - Naložbene nepremičnine
• SRS 8 - Kapital


SRS 14 - Odhodki

 

PREDAVATELJICI:


Mateja Vrankar, BDO Revizija d.o.o., direktorica. Je univerzitetna diplomirana ekonomistka, pooblaščena revizorka in preizkušena notranja revizorka, od leta 2000 zaposlena v družbi BDO Revizija d.o.o. pred tem pa je bila 10 let zaposleni pri veliki mednarodni revizijski družbi v Avstriji. Vodila in izvajala je številne revizije računovodskih izkazov domačih in mednarodnih podjetij s področja storitev, trgovine, proizvodnje, finančnih storitev in energetike. V zadnjih letih je vodila večje število posebnih revizij in forenzičnih preiskav ter finančnih skrbnih pregledov za potrebe prodaj in nakupov družb. Kot pooblaščena revizorka in preizkušena notranja revizorka je članica Slovenskega inštituta za revizijo. Kot predavateljica sodeluje v izobraževalnem programu Slovenskega inštituta za revizijo, je soavtorica slovenskega dela knjige Interpretacija poslovnih poročil in računovodskih izkazov. V BDO Slovenija vodi "info desk" za MSRP, v preteklih letih pa je vodila več projektov uvajanja MSRP v slovenskih podjetjih.

 

Maruša Hauptman, BDO Revizija d.o.o., je pooblaščena revizorka, od leta 2000 zaposlena v družbi BDO Revizija d.o.o.. Vodila in izvajala je številne revizije računovodskih izkazov domačih in mednarodnih podjetij s področja storitev, trgovine, proizvodnje, zavarovalništva in energetike. V zadnjih letih je večkrat sodelovala pri posebnih revizijah velikih delniških družb in opravljala forenzične preglede v zvezi s prevarami, ki so se zgodile v srednjih in manjših podjetjih. Izvajala je vrsto finančnih skrbnih pregledov družb s področja zavarovalništva, trgovine in industrije tako v Sloveniji kot v tujini. Ima tudi certifikat IFRS pri ACCA s področja Mednarodnih standardov računovodskega poročanja in licenco CFE kot članica ameriškega združenja preiskovalcev prevar ACFE. Je soavtorica slovenskega dela knjige Interpretacija poslovnih poročil in računovodskih izkazov ter redno predava na seminarjih, vezanih na slovenske in mednarodne računovodske standarde, v preteklih letih pa je večkrat sodelovala pri svetovanju v zvezi s prehodom podjetij s SRS na MSRP.

 

INVESTICIJA
Investicija v vas ali vaše zaposlene znaša 187,00 EUR + 22% DDV za plačilo 228,14 EUR na udeleženca in vključuje organizacijo semininarja, gradivo, osvežilne napitke, kavo, prigrizek.

Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 2. novembra 2018 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri NLB banki, številka SI56 0234 0026 1840 922, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice.
Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 2. novembra 2018. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške. Do dva dni pred izvedbo, odjava od udeležbe na seminarju ni mogoča.

 

 

 

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com