Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

ŠOLA KNJIGOVODSTVA - PRVA STOPNJA ŠOLA KNJIGOVODSTVA - PRVA STOPNJA

18.09.2015

18.9. od 15.15 do 20.30 ure
19.9. od 9.00 do 14.15 ure
22.9. od 15.15 do 20.30 ure

26.9.2015 od 9.00 do 14.15 ure 
30.9.2015 od 15.15. do 20.30 ure v Murski Soboti.

(v skupini možno tudi naknadno usklajevanje terminov in točnih ur, namesto sobote možen drug dan)
Za prijave do 1.9.2015 obračunamo 10% popust

30 urni program šole je namenjen vsem, ki želite pridobiti osnovna znanja s področja knjigovodstva in računovodstva. Torej vsem, ki že opravljate knjigovodska in računovodska dela ali se na to šele pripravljate.

 

V sklopu izobraževanja boste:
• seznanili vas bomo z osnovami s področja računovodskih in davčnih predpisov,
• spoznali boste vrste in pomen vsebin knjigovodskih listin in poslovnih knjig,
• spoznali boste ekonomske kategorije iz računovodskih izkazov,
• naučili se boste obračunati vse dohodke fizičnih oseb (plače, regres za letni dopust, odpravnine, bolniške, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, bonitete in povračila stroškov potnih nalogov),
• spoznali boste vrste in pomen dolgoročnih sredstev ter njihovo vrednotenje in obračun amortizacije z vidika računovodskih in davčnih predpisov,
• evidentiranje terjatev in obveznosti iz poslovnega in finančnega vidika,
• razmejevanje stroškov (dolgoročne in kratkoročne časovne razmejitve).

 

Izobraževanje je aktivno in praktično naravnano in bo potekalo v smeri razumevanja, obračunavanja ter knjiženja poslovnih dogodkovna. 

 

Udeleženci pridobijo osnovna znanja na življenjskih in praktičnih primerih, ki so podlaga za delo v knjigovodstvu. Pridobijo znanja za obračunavanje in knjiženje osnovnih poslovnih dogodkov, s katerimi se srečujejo gospodarske družbe in samostojni podjetniki.

 

Po končanem izobraževanju imate pogoj, da pristopite k preverjanju znanja in pridobite certifikat NPK Knjigovodja.


PROGRAM (30 pedagoških ur):


1. RAČUNOVODSKI IN DAVČNI PREDPISI (5 ur)
- Slovenski računovodski standardi.
- Zakon o gospodarskih družbah.
- Interni predpisi in pravilniki.
- Davčna zakonodaja (Zakon o dohodnini, Zakon o davku od dohodka pravnih oseb, Zakon o davku na dodano vrednost).


2. OBRAČUNI IN KNJIŽENJE OSEBNIH IN DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA IN POGODB CIVILNEGA PRAVA (6 ur)

- Obračun bruto plače in bonitet.
- Obračun regresa za letni dopust.
- Obračun odpravnin iz operativnih razlogov ali nesposobnosti zaposlenega.
- Odpravnine ob upokojitvi.
- Vrsta drugih prejemkov, ki pripadajo zaposlenim (terenski dodatek, nadomestilo za ločeno življenje, nadurno delo).
- Prispevki za socialno varnost samostojnega podjetnika.
- Avtorske pogodbe in podjemne pogodbe.
- Štipendije.
- Primeri knjiženj s področja stroškov dela in drugih prejemkov iz delovnega razmerja ter pogodb civilnega prava.


3. DOLGOROČNA SREDSTVA IN VREDNOTENJE PREMOŽENJA (6 ur)

- Obračun nabave neopredmetenih sredstev (premoženjske pravice, patent, izum) ter njihovo amortiziranje.
- Obračun opredmetenih osnovnih sredstev (zemljišča, zgradbe, oprema, naložbene nepremičnine, osebni in tovorni avtomobili) ter njihovo amortiziranje.
- Vsebina registra osnovnih sredstev.
- Naknadna vlaganja v opredmetena osnovna sredstva.
- Kalkulacija nabave opredmetenih osnovnih sredstev.
- Primeri knjiženj in obračunov s področja dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.


4. OBLIKOVANJE IN VODENJE EVIDENC O TERJATVAH IN OBVEZNOSTIH (6 ur)

- Pogoji za vzpostavitev terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev (prodaja storitev, gotovih proizvodov ter nabava materiala in storitev).
- Načini plačila terjatev in obveznosti (plačilo, cesija, asignacija, kompenzacija, factoring, bančna garancija, dokumentarni akreditiv, dokumentarni inkaso, druge oblike zavarovanja in zastave).
- Obračun pogodbenih obresti ali zamudnih obresti.
- Tožbe terjatev, oslabitev terjatev in odpis terjatev.
- Terjatve do kupcev v primeru insolvenčnih postopkov.
- Zastaranje terjatev in obveznosti.
- Najem in dajanje posojil ter obračun obresti.
- Primeri knjiženj in obračunov s področja terjatev, obresti in obveznosti


5. STROŠKI POSLOVANJA (6 ur)

- Nabava in stroški materiala ter storitev.
- Poslovni in davčni vidik sponzorstva, poslovnih daril, vzorcev in donatorstva.
- Stroški reprezentance, reklame, daril in pogostitve poslovnih partnerjev in zaposlenih.
- Aktivne in pasivne kratkoročne časovne razmejitve (vkalkuliranje stroškov).
- Pomen in obračun DDV (pravica do odbitka, ni pravice do odbitka) in mesečni obračun.
- Potrebna vsebina, podatki in priloge k potnim nalogom za službeno potovanje.
- Računovodski in davčni vidik stroškov povezanih s potnimi nalogi.
- Povračila materialnih stroškov zaposlenim.
- Primeri knjiženj in obračunov s področja stroškov.


Ob zaključku interno preverjanja znanja (1 ura).IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO:


- začetnikom v knjigovodstvu in računovodstvu,
- knjigovodjem,
- delavcem v knjigovodskih in računovodskih službah,
- delavcem v knjigovodskih in računovodskih servisih,
- vsem, ki jih tematika zanima.

 

PREDAVATELJICA:


mag. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon. dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, svetovalka s področja financ in računovodstva. Je samostojna podjetnica in zasebna predavateljica na višjih in visokih strokovnih šolah. Je izvajalka številnih seminarjev, delavnic in šol računovodstva ter avtorica mnogih knjig in strokovnih člankov.

 

 

KOTIZACIJA:

 

Kotizacija znaša 450,00 EUR + 22% DDV za plačilo 549,00 EUR na udeleženca in vključuje organizacijo šole, gradivo, osvežilne napitke, kavo in prigrizek. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 11. septembra 2015 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri Hypo banki, številka SI56 3300 0000 4435 704, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 11. septembra. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške.

 

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com