Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

NAJPOGOSTEJŠE NEPRAVILNOSTI PRI SESTAVI RAČUNOVODSKIH IZKAZOV IN RAČUNOVODENJU GOSPODARSKIH DRUŽB NAJPOGOSTEJŠE NEPRAVILNOSTI PRI SESTAVI RAČUNOVODSKIH IZKAZOV IN RAČUNOVODENJU GOSPODARSKIH DRUŽB

13.02.2015

13.2.2014 od 9.00 do 15.00 ure na naslovu Ulica arhitekta Novaka 9, 9000 Murska Sobota

 

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA:


Opredelitev računovodstva in sestavin računovodstva


- Tveganja nevzpostavljenih ali nedelujočih notranjih kontrol v podjetju.

 

Pravni in strokovni okvir računovodenja gospodarskih družb:
- Zakon o gospodarskih družbah
- Slovenski računovodski standardi
- Zakon o dohodnini
- Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb
- Zakon o davku na dodano vrednost
- Zakon o davčnem postopku

 

Letno poročilo gospodarskih družb:


- Letno poročilo velikih in srednjih gospodarskih družb
- Letno poročilo malih in mikro gospodarskih družb
- Letni popis
- Analiza računovodskih izkazov, kazalci likvidnosti, solventnost/insolventnost

Najpogostejše napake pri razvrščanju, pripoznavanju, računovodskem merjenju, prevrednotovanju in razkrivanju postavk iz računovodskih izkazov po slovenskih računovodskih standardih:

SRS 1- Opredmetena osnovna sredstva
SRS 2- Neopredmetena sredstva
SRS 3- Finančne naložbe
SRS 4- Zaloge
SRS 5- Poslovne terjatve
SRS 6- Naložbene nepremičnine
SRS 7- Denarna sredstva
SRS 8- Kapital
SRS 9- Dolgoročni dolgovi
SRS 10- Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
SRS 11- Kratkoročni dolgovi
SRS 12- Kratkoročne časovne razmejitve
SRS 14- Stroški materiala in storitev
SRS 15- Stroški dela

 

IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO: 


RAČUNOVODJEM: da bi spoznali najpogostejše nepravilnosti pri računovodenju gospodarskih družb in njihov vpliv na računovodske izkaze in davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb.

 

PREDAVATELJICA:

 

BREDA DRVARIČ je pooblaščena revizorka z dolgoletnimi izkušnjami pri revidiranju računovodskih izkazov gospodarskih družb ter računovodskem in davčnem svetovanju.

 

KOTIZACIJA

 

Investicija v vaše znanje znaša 65,00 EUR + 22% DDV za plačilo 79,30 EUR na udeleženca in vključuje organizacijo delavnice, gradivo, osvežilne napitke, kavo in prigrizek. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 6. februarja 2015 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri Hypo banki, številka SI56 3300 0000 4435 704, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 6. februarja. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške.

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com