Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

Financiranje poslovanja MSP (MSP 9)Financiranje poslovanja MSP (MSP 9)

30.09.2020

Financiranje je namenjeno:

- Podjetjem, na katere je vplival izbruh epidemije COVID-19.
- Podjetjem, ki proizvajajo proizvode ali opravljajo storitve, ki so potrebne za zdravljenje in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 pri izvajanju javnih zdravstvenih storitev.


Kdo se lahko prijavi?
- samostojni podjetnik, malo ali srednje veliko podjetje, zadruga.


Višina kredita:
- Kredit v višini od 100.000 € do 7.000.000 € na podjetje.
- Financiranje do 85% celotnih stroškov.


Pogoji in ugodnosti:
- Ugodna obrestna mera, ki je nižja od tržne.
- Doba kreditiranja od 2 do 12 let.
- Moratorij na odplačilo glavnice, ki je lahko največ ½ ročnosti kredita.
- Sprejemljive so vse vrste zavarovanj.
- Med stroški se priznajo stroški, ki nastanejo po 1.2.2020 ter vse do 3 let po odobritvi kredita.
- Podjetje ob oddaji vloge z isto davčno številko posluje vsaj dve leti in je imelo v zadnjem poslovnem letu povprečno vsaj 2 zaposlena.


Kredit lahko namenite le za kritje celotnih stroškov posla v Republiki Sloveniji, ki obsegajo:

- Nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev (če prejemnik proizvaja oz. bo proizvajal proizvode ali opravlja oz. bo opravljal storitve, potrebne za zdravljenje in preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 pri izvajanju javnih zravstvenih storitev).
- Nabavno vrednost materiala, storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga.
- Stroške dela (tudi povračila stroškov zaposlenim, ki imajo naravo stroškov dela), pod pogojem, da kreditojemalec v prvih dveh letih od sklenitve pogodbe ohrani najmanj 40% zaposlenih, kot jih je imel na dan 1.2.2020.
- Stroške in povračila stroškov v zvezi z opravljanjem dela podjetnika (prispevki za socialno varnost, povračilo stroškov v zvezi s službenimi potovanji, prehrano med delom, prevozom na delo, delom na terenu).


Več: tukaj

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com