Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

P7R 2019_ MIKROKREDITI NA PROBLEMSKIH OBMOČJIHP7R 2019_ MIKROKREDITI NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH

01.10.2020

P7R 2019 - MIKROKREDITI NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH Z VISOKO BREZPOSELNOSTJO IN NA OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČJIH V REPUBLIKI SLOVENIJI


Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP).

 

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj

 

Do mikrokredita so upravičeni MSP:

• ki imajo, na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju z visoko brezposelnostjo/obmejnem problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev, 
• ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju,
• ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki 2 in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu.

 

Na javni razpis lahko kandidirajo podjetja, ki imajo sedež podjetja ali obrata na enem izmed naslednjih problemskih območij z visoko brezposelnostjo v Republiki Sloveniji:
• območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),
• območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.
• Na javni razpis lahko kandidirajo podjetja, ki imajo sedež podjetja ali obrata na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji. V obmejna problemska območja so uvrščene občine: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale.
• Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.
• Zagotoviti zavarovanje kredita v razmerju 1 : 1 (razmerje med višino kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja)
• Za vloge oddane na prijavne roke od 01.02.2020 do vključno 01.05.2020, mora podjetje: - imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2018 z oceno vsaj SB8

 

Drugi pogoji razpisa:
- Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000 EUR. Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR.
- Pogodbena fiksna letna obrestna mera 1,1 % je enaka efektivni obrestni meri
- Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev. Najdaljši možni moratorij na odplačilo glavnice je 6 mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.

 

Minimalno zavarovanje kredita:
• 5 menic podjetja in
• 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja).

a

Med upravičene stroške se upoštevajo:
• naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup opreme, gradnja, obnova ali nakup poslovnih prostorov11),
• naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
• strošek materiala in trgovskega blaga,
• strošek storitev,
• stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroške prehrane med delom) - največ do 50% mikrokredita.

a

Med upravičene stroške ne spada nakup cestno transportnih sredstev.

Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada: 01.02.2020, 01.03.2020, 01.04.2020, 01.05.2020, 01.06.2020, 01.07.2020, 01.09.2020 in 01.10.2020.

 

Več: tukaj

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com