Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

P1 plus 2019 _ GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MEREP1 plus 2019 _ GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE

15.10.2019

a
NAČIN PRIJAVE:
Odobravanje garancij Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere poteka dvostopenjsko. Prva stopnja se odvija na nivoju poslovne banke. Podjetje zaprosi za ugodni kredit, ki bo zavarovan z garancijo Sklada. Ko potencialnega kreditojemalca in njegov projekt banka oceni pozitivno, banka izda pozitivni bančni sklep s kreditnimi pogoji. Potem gre vloga na Slovenski podjetniški sklad.

 

NAMEN:

Produkt P1 plus 2019 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom.

Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov.

 

POGOJI:

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki1 , zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavoda, ki so se preoblikovale po
Zakonu o socialnem podjetništvu.

 

Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas (ali samozaposleni za poln delovni čas).

 

Podjetje mora izpolnjevati še naslednje pogoje:
• dosegati bonitetno oceno objavljeno na spletnem portalu GVIN3 vsaj D2 (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1.1.2018 in zavode);
• da v bilanci stanja za leto 2017 oziroma za leto 2018 izkazuje celotni kapital v obveznostih do virov sredstev vsaj v višini 7,0% (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1.1.2019 in zavode);
• dosegati finančni kazalnik »finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja (EBITDA)« za leto 2017 oziroma za leto 2018 v vrednost 7,0 in manj (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1.1.2019 in zavode);
ohranjanje števila zaposlenih (izhodišče je število zaposlenih delavcev na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge) do zaključka projekta, najkasneje do 31.12.2020 (za prijavne roke do vključno 1.5.2019) oz. 31.12.2021 (za prijavne roke po 1.5.2019);

 

Podjetje lahko kandidira za mikrogarancije - financiranje samo obratnih sredstev le v primeru, kadar je iz poslovnega načrta podjetja razvidno, da podjetje ta sredstva potrebuje za razvoj oz. širitev dejavnosti in s tem za krepitev podjetniške aktivnosti.

Kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta. Za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva, med katera se ne vključujejo ostali krediti. Prav tako med lastna sredstva ne spadajo viri, ki vključujejo državno pomoč.

 

UGODNOSTI KREDITA:
Garancija: 60-80%
Maksimalni znesek kredita: 1.250.000 EUR (omejitev za cestno tovorni promet)
Obrestna mera: 6-mesečni euribor + 0,65 - 1,15%
Ročnost kredita: 1,5 do 10 let (mikrogarancije do 5 let)
Moratorij: do 24 mesecev (mikrogarancije do 6 mesecev)
Mikrogarancije (obratna sredstva): maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika
Obratna sredstva (v okviru investicij): največ 30% od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.

 

STROŠKI:

INVESTICIJSKA VLAGANJA, kamor sodijo:
- materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa novih strojev in opreme, nakupa zemljišč4 , stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta;
- nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc

OBRATNA SREDSTVA, kamor sodijo:
- izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga;
- izdatki za opravljene storitve;
- izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

 

UPRAVIČENOST STROŠKOV:
Državna pomoč, po pravilu de minimis, se odobri za upravičene stroške projekta, nastale od 01.01.2019 do 31.12.2020.


Več: tukaj

 

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com