Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

Javni razpis za izbor operacij Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij _ Center za kreativnost 20Javni razpis za izbor operacij Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij _ Center za kreativnost 20

15.04.2019

Predmet razpisa so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kulturnega in kreativnega sektorja (KKS), razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih (podjetjih in drugih organizacijah) ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom.

 

V okviru razpisa bodo podprti projekti, ki nastajajo na presečišču umetnosti, kulture, trga, podjetništva in gospodarstva ter združujejo ustvarjalnost, proizvodnjo in distribucijo dobrin in storitev in proizvajajo ter razširjajo dobrine ali storitve, ki vsebujejo ali izražajo kulturne vsebine. Rezultati projektov so na koncu tudi poslovno uresničljivi oz. finančno merljivi in povečujejo dodano vrednost ali pa so usmerjeni v reševanje posebnih družbenih problemov in doprinašajo k družbenemu napredku in blaginji.

Kreativni kulturni sektor (KKS) ali tudi kulturne in kreativne industrije so opredeljene kot dejavnosti, ki združujejo ustvarjalnost s proizvodnjo in distribucijo dobrin in storitev.

 

Vključujejo naslednja temeljna področja KKS:
1. Arhitektura,
2. Oglaševanje,
3. Oblikovanje in vizualne umetnosti,
4. Kulturna dediščina, arhivska dejavnost in knjižnična dejavnost,
5. Knjiga,
6. Kulturno-umetnostna vzgoja,
7. Glasbene umetnosti,
8. Uprizoritvene in intermedijske umetnosti,
9. Mediji,
10. Programska oprema in igre,
11. Film in avdiovizualna dejavnost,
12. Kulturni turizem in 
13. drugo umetniško ustvarjanje.


Javni razpis je razdeljen na tri sklope:

 

I. Sklop A1 - SEME: Preveritev koncepta

Namen sklopa A1 je snovanje/testiranje podjetniške ideje pred vstopom na trg s ciljem oblikovanja inovativnega izdelka, spodbujanje inovativnosti in novih idej v KKS podjetjih preko podpor za testiranja in izdelavo študije izvedljivosti inovativnih idej, konceptov in zasnov pred dokončnim razvojem izdelka / storitve, oz. pred vstopom na trg. Višina financiranja upravičenih stroškov znaša do 15.000 EUR na projekt. Projekti se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih obstoječih proizvodov, procesov ali storitev z visoko stopnjo inovativnosti in tržnim ali družbenim potencialom.

Kazalniki za spremljanje uspešnosti operacije:
• priprava študije, raziskave izvedljivosti oz. testiranja trga, 
• priprava finančnega in poslovnega načrta in/ali 
• izdelava in testiranje prototipa izdelka ali storitve za pridobitev možnosti in referenc za komercializacijo, 
• sodelovanje z mentorjem,
• primerjava dejanske izvedbe ideje z načrtovano izvedbo po terminskem načrtu.

 

II. Sklop A2 - ZAGON: Kreativni Start Up


Namen sklopa A2 je zagotavljanje podpore podjetjem s področja KKS v njihovi fazi hitre rasti in izboljšave poslovnih procesov ter spodbujanje k ambicioznim inovativnim razvojnim projektom in širjenju na mednarodne trge. Spodbuja se produkte, ki že imajo dokazano vrednost na trgu, potrebujejo pa kapital za vstop na trg, rast in širitev ter profesionalno organizacijo podjetja. Malim in srednjim podjetjem v skladu z Uredbo 651/2014 (v nadaljnjem besedilu: MSP), ki delujejo v kulturno-kreativnem sektorju, ki so že na trgu in imajo potencial hitre rasti, se omogoči rast, razvoj novih proizvodnih linij in posledično odpiranje novih delovnih mest. Višina financiranja upravičenih stroškov znaša do 40.000 EUR na projekt.

Kazalniki za spremljanje uspešnosti operacije:
• izdelan načrt prodaje in lansiranje novega produkta, storitve na trg ali/in vstop na nov trg, 
• izdelana organizacijska struktura podjetja ter definirani ključni procesi,
• vsaj ena nova zaposlitev na projektu skozi vsa ocenjevana obdobja z možnimi prekinitvami zaradi fluktuacije zaposlenih za največ 20 koledarskih dni za vsako kadrovsko spremembo. 
• začetek komercializacije (promocijske in sejemske aktivnosti, pridobivanje partnerjev, novih trgov, strank, ustvarjanje prihodkov),
• sodelovanje z mentorjem in
• primerjava dejanske izvedbe ideje z načrtovano izvedbo po terminskem načrtu.

 

III. Sklop A3 - KREATIVNI POVEZOVALNIK

Namen sklopa A3 je spodbujanje sodelovanja med MSP v skladu z Uredbo 651/2014, ki niso s področja KKS in KKS za globalno rast in inovacije. Višina financiranja upravičenih stroškov znaša do 30.000 EUR na projekt. Namenjeno je MSP izven KKS, ki so na trgu prisotna že dalj časa in potrebujejo inovativne inpute, prestrukturiranje procesov, izdelkov ali storitev za širjenje trgov doma ali v tujini z vključevanjem KKS. 
Sodelovanje MSP (ki delujejo izven KKS) s KKS ima namen vključitev KKS kadrov in aktivnosti pri strateškem razvoju MSP (t.j. od uvajanja design managementa v poslovanje podjetja, razvoja novih in/ali nadgradnje izdelkov/storitev, procesov, do strateškega odločanja) s potencialom hitre rasti in namenom vstopa na nove trge ter vključitve v svoje procese delovanja in spodbujanje strateškega sodelovanja KKS sektorja z ostalimi gospodarskimi področji. 


Kazalniki za spremljanje uspešnosti operacije:
• vključitev števila kadrov iz KKS in aktivnosti pri strateškem razvoju podjetja (število zaposlenih in pogodbenih sodelovanj iz KKS),
• uvajanje design managementa v poslovanje podjetja, izdelani novi poslovni modeli, strateška reorganizacija podjetja,
• ali razvoj novega izdelka/storitve, širitev trgov, definirana blagovna znamka, pozicioniranje, komunikacija,
• začetek komercializacije - promocijske in sejemske aktivnosti, pridobivanje partnerjev, novih trgov, strank, ustvarjanje prihodkov, 
• sodelovanje z mentorjem,
• primerjava dejanske izvedbe ideje z načrtovano izvedbo po terminskem načrtu.

 

Upravičeni stroški operacije: lahko nastajajo od 1.1. 2019 do 30.6.2020.


Upravičeni stroški so odvisni od posameznega sklopa in pokrivajo:
stroške opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme) ter stroški investicij v neopredmetena sredstva (nakup programske opreme) - do 20% odobrenih sredstev,
stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški raziskav in razvoja, mentoriranja, testiranja, programiranja, intelektualne zaščite, izdelave prototipov ipd.). Sem sodijo tudi avtorske in podjemne pogodbe ter delo preko študentskega servisa, predvsem pa stroški povezani s sodelovanjem s predstavnikom KKS,
stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki dela na razvoju produkta prijavljene operacije in sicer glede na dejansko opravljene ure dela na projektu. Samostojni podjetniki, kot nosilci dejavnosti, štejejo kot osebje upravičenca, če opravljajo razvojne aktivnosti v sklopu operacije, 
posredni (operativni) stroški se uveljavljajo v obliki pavšala v višini 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki izvaja razvojna dela na operaciji. Posredni stroški vsebinsko obsegajo ostale stroške delovanja (npr. stroški materiala, goriva, vode, telefona itd.),
• Pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na dodano vrednost (DDV) mora izbrani prijavitelj pred podpisom pogodbe o sofinanciranju pridobiti in predložiti potrdilo pristojnega davčnega urada.
• Za A1 in A2 pa še: stroški informiranja in komuniciranja (tudi predstavitev idr. v tujini) v primeru, da so nastali v obdobju izvajanja projekta.

 

Rok za oddajo: 15.4.2019

Več informacij: tukaj


V kolikor vas zanima, če je vaša ideja primerna lahko dodatno še preverite na izobraževalnih dnevih za prijavitelje: tukaj

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com