Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

P7-2   2019 MIKROKREDITIP7-2 2019 MIKROKREDITI

04.07.2019

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.


Upravičenci: Sklad lahko odobri mikrokredit pravni osebi ali samostojnemu podjetniku, ne glede na fazo razvoja (tudi zagonskemu podjetju), ki je ustanovljena in deluje po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)1.

Krediotjemalcu se lahko odobri največ tri mikrokredite, upoštevajoč že odobrene mikrokredite po javnem razpisu P7-MIKROKREDITI 2019.
s
Vlagatelj mora izpolnjevati vse naslednje pogoje:
a) je organiziran kot samostojni podjetnik, gospodarska družba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ki ni v okviru izključenega sektorja/področja;
b) ima status mikro ali malega podjetja;
c) ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas
d) predložiti mora popolno vlogo za financiranje in razkriti vse naknadne podatke in dati pojasnila, ki jih Sklad lahko dodatno zahteva za presojo vloge za financiranje;
e) ob oddaji vloge posluje z isto davčno številko najmanj šest (6) mesecev;
f) nima neporavnanih obveznosti do Sklada ali do poslovnih bank po razpisu Sklada P1, P1 TIP, P1 plus;
g) v vlogi mora izkazati zaprto finančno konstrukcijo za načrtovane upravičene stroške;
h) je njegovo financiranje z zaprošenim kreditom ekonomsko upravičeno ;
i) se ne šteje za podjetje v težavah opredeljeno v nadaljevanju javnega razpisa;
j) na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti FURS v višini 50 EUR ali več.
a
Kreditni pogoji:
Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 25.000 EUR
Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let.
Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.
Moratorij na odplačilo glavnice kredita traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe ročnosti kredita.
Obrestna mera je 37,5 % 6 mesečni EURIBOR (spremenljivi del referenčne obrestne mere) + 0,8 % p.a. (fiksni del), če je EURIBOR negativen se šteje kot 0 %. Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je šestmesečno in se prične na dan črpanja kredita.
Minimalno zavarovanje kredita: 5 menic podjetja.
Obdobje upravičenosti nastanka stroškov je največ 6 mesecev pred oddajo vloge in največ 18 mesecev po odobritvi kredita in se ustrezno prilagodi vsebini upravičenih stroškov.

Med upravičene stroške se upoštevajo:
• naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
• naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc)
• stroški materiala in trgovskega blaga,
• stroški storitev,
• stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom). Med upravičene stroške sodi tudi zaračunan pripadajoči DDV.
d
Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog:
15.04, 25.04., 09.05., 23.05., 06.06., 20.06. in 04.07.2019.

 

Več podatkov: TUKAJ

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com