Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

P1 plus 2018_GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MEREP1 plus 2018_GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE

30.03.2019

Namen:
Produkt P1 plus 2018 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom.

Upravičenci:
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki1 , zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavoda, ki so se preoblikovale po Zakonu o socialnem podjetništvu.

V okvir MSP po tem razpisu sodijo podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kot 250 zaposlenih, prav tako imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

Pogoji:
Podjetje mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• dosegati bonitetno oceno objavljeno na spletnem portalu GVIN3 vsaj D2 (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1.1.2017 in zavode);
• da v bilanci stanja za leto 2016 oziroma za leto 2017 izkazuje celotni kapital v obveznostih do virov sredstev vsaj v višini 7,0% (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1.1.2018 in zavode);
• dosegati finančni kazalnik »finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja (EBITDA)« za leto 2016 oziroma za leto 2017 v vrednost 7,0 in manj (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1.1.2018 in zavode);
• ohranjanje števila zaposlenih (izhodišče je število zaposlenih delavcev na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge) do zaključka projekta, najkasneje do 31.12.2019 (za prijavne roke do vključno 1.5.2018) oz. 31.12.2020 (za prijavne roke po 1.5.2018);
• izboljšati tehnološko opremljenost in delovne pogoje podjetja z vidika povečanja prihodka in dobička podjetja ali dodane vrednosti na zaposlenega;
• imeti zaprto finančno konstrukcijo in zagotovljeno likvidnost (razvidno iz finančne priloge v vlogi);
• projekt mora biti realiziran v Republiki Sloveniji;
• zagotoviti porabo obratnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti v okviru obstoječih ali novih dejavnosti.

 

Kreditno garancijski pogoji:

Garancija: od 60 do 80%

Obrestna mera: 6 mesečni euribor + pribitek (od 0,65 do 1,15%)

Ročnost kredita: od 1,5 do 10 let

Moratorij: do 24 mesecev

Obratna sredstva: maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika.  
V kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami lahko znašajo največ 30% od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.

Maksimalni znesek kredita: 1.250.000 EUR (odvisno od linije), kredit krije največ 80% upravičenih stroškov projekta.

 

Upravičeni stroški:

 

INVESTICIJSKA VLAGANJA, kamor sodijo:
- materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa novih strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta
- nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja

OBRATNA SREDSTVA, kamor sodijo:
- izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga;
- izdatki za opravljene storitve;
- izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

 

Nakup stare opreme ni opravičen strošek.

 

Roki:

Roki za predložitev vlog so: 15.3., 1. 4., 15. 4., 1. 5., 15. 5., 1.6., 15. 6., 1. 7., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2018.

 

Merila za izbor:

Zaposleni podjetja, lastna sredstva za izvedbo projekta, dinamika rasti čistih prihodkov od prodaje, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, višina kreditnih sredstev, namenjenih financiranju obratnih sredstev v primerjavi s čistimi prihodki od prodaje, neposredna prodaja izven trga RS, namen projekta, tržna naravnanost, vpliv projekta na okolje, status podjetja.

 

Postopek pridobitve kredita:

Odobravanje garancij Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere poteka dvostopenjsko.
Prva stopnja se odvija na nivoju poslovne banke. Podjetje zaprosi za ugodni kredit, ki bo zavarovan z garancijo Sklada. Banka prouči, v skladu s poslovno prakso, potencialnega kreditojemalca. V primeru, da potencialnega kreditojemalca in njegov projekt oceni pozitivno, banka izda pozitivni bančni sklep s kreditnimi pogoji.

 

Več: tukaj

 

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com