Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

JR ZA SOFINANCIRANJE ZAČETNIH INVESTICIJ PODJETIJ IN USTVARJANJA NOVIH DELOVNIH MEST NA OBMOČJU IZVAJR ZA SOFINANCIRANJE ZAČETNIH INVESTICIJ PODJETIJ IN USTVARJANJA NOVIH DELOVNIH MEST NA OBMOČJU IZVA

28.02.2018

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezano z:
- vzpostavitvijo nove poslovne enote,
- razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
- diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote vlagatelja na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala, ali
- bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

 

Investicija se mora izvajati na območju občin Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana ali Veržej (v nadaljevanju: upravičeno območje).

 

Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih investicija bo imela ugodne učinke na novo zaposlovanje in ohranjanje delovnih mest ali vsaj na ohranjanje delovnih mest, tehnološko razvojne programe ali spodbujanje razvoja podjetništva in/ali spodbujanje razvoja turizma.

 

Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirane oziroma vpisane po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) oziroma po ustreznih predpisih, ki veljajo v drugih državah in bodo izvedle investicijo na upravičenem območju.

 

Upravičeni projekti so:
- projekti, ki zagotavljajo v naslednjih treh letih (če gre za malo ali srednje veliko podjetje) oziroma petih letih (če gre za veliko podjetje) vsaj ohranitev (če ne povečanja) obstoječih delovnih mest oziroma števila zaposlenih;
- projekti, ki se bodo izvajali na upravičenem območju;
- projekti, za izvedbo katerih imajo vlagatelji pridobljena vsa ustrezna dovoljenja in soglasja;
- projekti, ki jih je mogoče izvesti v okviru rokov, ki jih predpisuje ta javni razpis;
- projekti, ki se bodo izvajali v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo.

 

Višina razpisanih sredstev:
Višina razpisanih sredstev je 1.400.000,00 evrov.

 

Okvirna višina razpisanih sredstev po letih je:
- 625.000,00 evrov za leto 2018 in
- 775.000,00 evrov za leto 2019.

 

Proračunska sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 960610 - Razvoj Pomurja.Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme preseči:

- 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mikro in mala podjetja,
- 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja in
- 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

 

Za sofinanciranje investicij morajo celotni skupni stroški investicije (vključno z vsemi davki) znašati najmanj 27.111,11 evrov.

Najnižji znesek sofinanciranja je lahko 10.000,00 evrov, najvišji pa je lahko največ 200.000,00 evrov.

 

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:
- nakup strojev in opreme,
- nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa,
- gradbena-obrtniška-inštalacijska dela,
- nakup objektov in zemljišč.

 

Vlagatelj mora imeti na dan oddaje vloge ustrezno registracijo oziroma vpis dejavnosti in mora imeti vsa ustrezna dovoljenja in soglasja lastnikov za izvedbo investicije ter dejavnosti, ki je predmet investicije ter (odvisno od narave del) po zaključku investicije, pridobiti uporabno dovoljenje (če je to potrebno).

 

Rok za oddajo vloge: 28.2.2018

 

Vloga in prijavitelj bodo ocenjeni na osnovi naslednjih meril:
• Bonitetna ocena
• Število novo ustvarjenih delovnih mest
• Kakovost novih delovnih mest
• Namen in cilj investicije
• Vpliv na okolje
• Zgodovina financiranja
• Inovativnost
• Trajnostna naravnanost investicijskega projekta
• Vrsta investicije
• Število zaposlenih
• Tehnologija
• Skladnost poslovnega načrta s cilji investicije
• Investicija

 

Podrobnejše o merilih in ostalih zahtevah razpisa: tukaj

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com