Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

P7R 2017, MIKROKREDITI NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH V REPUBLIKI SLOVENIJIP7R 2017, MIKROKREDITI NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH V REPUBLIKI SLOVENIJI

01.10.2018

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000 EUR.
Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR. Pogodbena fiksna letna obrestna mera 

1,1 % je enaka efektivni obrestni meri.
Obrestno obdobje za katerega se obračunava pogodbena obrestna mera, je mesečno. Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev. Najdaljši možni moratorij na odplačilo glavnice je 6 mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita. Način odplačevanja kredita je mesečno, obročno.

Minimalno zavarovanje kredita:
- 5 menic podjetja in
- 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita8 v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja).

Do mikrokredita so upravičeni MSP:
- ki imajo, na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev,
- ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju,
- ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu.
Na javni razpis lahko kandidirajo podjetja, ki imajo sedež podjetja ali obrata na enem izmed naslednjih problemskih območij v Republiki Sloveniji:
- območja občin Maribora s širšo okolico (Mestna občina Maribor, Hoče - Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),
- območja občin Pomurske regije (Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej) in občine Sveti Tomaž, Ormož in Središče ob Dravi,
- območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),
- območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.
Podjetje, ki kandidira za mikrokredit mora izpolnjevati naslednje pogoje;
• imeti zagotovljen trg,
• zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti,
• v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo,
• zagotoviti zavarovanje kredita v razmerju 1 : 1 (razmerje med višino kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja),
• imeti v obdobju od leta 2018 do 2020 predvideno poslovanje z dobičkom, imeti v obdobju od leta 2018 do 2020 realno načrtovan pozitivni denarni tok.
• S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2016 ali 2017 (roki od 1.6.2018 naprej) z oceno vsaj SB8,

Kredit se črpa namensko za nastale upravičene stroške.
Za prijavne roke 01.02.2018, 01.03.2018, 01.04.2018 in 01.05.2018 je obdobje upravičenosti nastanka stroškov od 01.12.2017 do 05.07.2018, s skrajnim rokom črpanja 30.06. 2018.
Za prijavne roke 01.06.2018, 01.07.2018, 01.09.2018 in 01.10.2018 je obdobje upravičenosti nastanka stroškov od 01.04.2018 do 05.12.2018, s skrajnim rokom črpanja 30.11. 2018. 

Mikrokredit se lahko porabi za materialne, nematerialne investicije in obratna sredstva, pri čemer se za upravičen strošek upošteva znesek na računu (tudi s pripadajočim DDV). Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni omejena, omejen je maksimalni znesek kredita z višino 25.000,00 EUR.
 
Med upravičene stroške se upoštevajo:
• izdatki za materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov11),
• izdatki za nematerialne naložbe (nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega tehničnega znanja podjetja),
• izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga,
• izdatki za nakup storitev,
• izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom), a največ do 50 % zneska kredita.

Javni razpis ima 8 prijavnih rokov za oddajo vlog; 01.02.2018, 01.03.2018, 01.04.2018, 01.05.2018, 01.06.2018, 01.07.2018, 01.09.2018 in 01.10.2018.

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com