Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2018 - 2019 (P2R)Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2018 - 2019 (P2R)

07.11.2017

Namen razpisa
Namen javnega razpisa je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo, izboljšanje njihovega poslovanja, izvedba razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljšanje konkurenčnost podjetij na domačih oz. tujih trgih.
Poudarek je na razvoju podjetij, na uspešnem prenosu idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih podjetij s potencialom rasti - s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Cilji razpisa
• Zmanjšanje razvojnega zaostanka v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo,
• zagon novih podjetij,
• nova delovna mesta in zaposlovanje.
p
Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zagona podjetij, priprave in lansiranja tržnih produktov na trg novoustanovljenih podjetij, delujočih na problemskih področjih z visoko brezposelnostjo, in sicer:
• iz območja občin Pomurske regije (Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej) in občine Sveti Tomaž, Ormož in Središče ob Dravi,
• območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),
• območja občin Maribora s širšo okolico (Mestna občina Maribor, Hoče - Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),
• območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.
i
Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo:
• mikro, mala in srednja podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge, zavodi in socialna podjetja,
• registrirana od 24. 8. 2016 do 20. 10. 2017 (upošteva se datum registracije podjetja oz. datum priglasitve pri pristojnem organu, v primeru socialnega podjetja pa datum registracije pred pridobitvijo statusa socialnega podjetja).
r
Pogoji za prijavo
• Prijavitelji morajo imeti sedež podjetja na enem izmed zgoraj naštetih problemskih območij z visoko brezposelnostjo - na sedežu podjetja se morajo izvajati tudi vse aktivnosti projekta.
• Po prejemu sofinanciranja mora prijavitelj ohraniti sedež podjetja in izvajati aktivnosti operacije na problemskem območju najmanj do 31. 12. 2022.
• Upravičenci do sredstev na javnih razpisih Sklada pri produktih P2, P2R, P2L, SK50, SK75 in SK 200 v obdobju 2012-2017 niso upravičeni do prijave na ta javni razpis.
• Vlagatelji, katerih ustanovitelji ali odgovorne osebe so nastopali kot ustanovitelji ali odgovorne osebe v okviru že podprtih projektov Sklada v preteklih petih letih in niso izpolnili zadanih ciljev, niso upravičeni do sofinanciranja.
In drugi splošni pogoji za prijavo, ki so podrobneje opisani v razpisu.
a
Višina sredstev
do 100 % upravičenih stroškov
oz.
najmanj 20.000,00 EUR ter največ 40.000,00 EUR (»de minimis«)
*sredstva se lahko črpajo v dveh izplačilih: do 16.000 EUR v 2018 in do 24.000 EUR v 2019
a
Upravičeni stroški
• Nova oprema in druga opredmetena osnovna sredstva,
• nakup licenčne programske opreme,
• svetovalne storitve, prevajalske storitve, storitve usposabljanja, računovodske storitve,
• stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje (za največ dva na novo zaposlena),
• posredni stroški (npr.: stroški materiala, goriva, vode, telefona itd.) v obliki pavšala v višini do 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač.
DDV in cestna transportna sredstva niso upravičen strošek.

 

Merila za ocenjevanje:
Pravočasne, pravilno označene in popolne vloge komisija oceni na podlagi naslednjih meril:
- Vključenost v obstoječe oblike spodbujanje podjetništva
- Inovativnost
- Povečanje števila zaposlenih od 1.1.2017 do 30.6.2018
- Reference in zaposlenost lastnikov v podjetju
- Strategija trženja in pretežni prodajni trg podjetja
- Trajni učinek storitve/izdelka

Podrobnejše o merilih - v razpisni dokumentaciji.

 

Obdobje porabe sredstev
Obdobje upravičenosti stroškov: od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2019
Obdobje upravičenosti izdatkov: od 1. 1. 2017 do 4. 10. 2019

 

Rok za oddajo: 7. 11. 2017

 

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com