Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

P1 plus 2017 _GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MEREP1 plus 2017 _GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE

15.10.2017

a
NAMEN RAZPISA:
i
Namen in cilji produkta Produkt P1 plus 2017 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom. Podjetjem je tako omogočeno konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju.
  

Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

 

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavoda, ki so se preoblikovale po Zakonu o socialnem podjetništvu. V okvir MSP po tem razpisu sodijo podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kot 250 zaposlenih, prav tako imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

 

Podjetje mora izpolnjevati naslednje pogoje:

• dosegati bonitetno oceno objavljeno na spletnem portalu GVIN3 vsaj D2 (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1.1.2016 in zavode); 
• da v bilanci stanja za leto 2015 oziroma za leto 2016 izkazuje celotni kapital v obveznostih do virov sredstev vsaj v višini 7,0% (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1.1.2017 in zavode); 

 

 

• dosegati finančni kazalnik »finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja (EBITDA)« za leto 2015 oziroma za leto 2016 v vrednost 7,0 in manj (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1.1.2017 in zavode); 
• ohranjanje števila zaposlenih (izhodišče je število zaposlenih delavcev na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge) do zaključka projekta, najkasneje do 31.12.2018 (za prijavne roke do vključno 1.5.2017) oz. 31.12.2019 (za prijavne roke po 1.5.2017); 
• izboljšati tehnološko opremljenost in delovne pogoje podjetja z vidika povečanja prihodka in dobička podjetja ali dodane vrednosti na zaposlenega;
imeti zaprto finančno konstrukcijo in zagotovljeno likvidnost (razvidno iz finančne priloge v vlogi); 
• projekt mora biti realiziran v Republiki Sloveniji; 
• zagotoviti porabo obratnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti v okviru obstoječih ali novih dejavnosti

 

Kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta. Za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva, med katera se ne vključujejo ostali krediti. Prav tako med lastna sredstva ne spadajo viri, ki vključujejo državno pomoč.

 

 

STROŠKI:

Garancija in subvencija obrestne mere se odobri za dolgoročni namenski kredit. Kredit se lahko porabi za:

 

6.1 INVESTICIJSKA VLAGANJA, kamor sodijo: 
- materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa novih strojev in opreme, nakupa zemljišč4 , stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta5; 
- nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja

 

 

6.2 OBRATNA SREDSTVA, kamor sodijo: 
- izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga; 
- izdatki za opravljene storitve; 
- izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

 

 

Višina upravičenih stroškov projekta ni omejena. Za materialne in nematerialne investicije se upoštevajo neto vrednosti (brez DDV), za obratna sredstva se upoštevajo bruto vrednosti (z DDV). Izjema velja za podjetja, ki niso zavezanci za DDV. Pri njih se vsi upravičeni stroški priznajo v bruto vrednosti (torej vrednost računa z DDV). 

Med upravičene stroške ne spada nakup cestno transportnih sredstev.

 

Državna pomoč, po pravilu de minimis, se odobri za upravičene stroške projekta, nastale od 01.01.2017 do 31.12.2018. Za datum nastanka stroška se šteje nastanek dolžniško upniškega razmerja.

 

VSEBINA VLOGE:

 

1. Prijavni list za garancijo Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere s prilogo (spletni obrazec, ki ga najdete na naslovu http://evloge.podjetniskisklad.si/), obvezno izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski obliki, skladno z navodili spletnega obrazca. 
2. a. Poslovni načrt s finančno prilogo, 
b. Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2015 oziroma leto 2016, oddan na AJPES. Podjetja ustanovljena v letu 2017, morajo priložiti računovodske izkaze od dneva ustanovitve podjetja do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad. Predložiti je treba računovodske izkaze v obliki, ki je bila s strani podjetja uradno oddana na AJPES, (ne velja izpis računovodskih izkazov iz spletne strani AJPES). 
3. Bančni sklep o odobritvi kredita, zavarovanega z garancijo Sklada. 
4. Bonitetna dokazila 
5. V primeru nakupa nepremičnin je treba predložiti cenitev objekta s strani pooblaščenega izvajalca, izdelano vsaj v letu 2014.

 

Prijavni list, poslovni načrt s finančno prilogo in pozitivni bančni sklep o odobritvi kredita niso predmet dopolnitve vloge, zato se takšna vloga kot nepopolna zavrže.

 

Roki za predložitev vlog so: 15. 3., 1. 4., 15. 4., 1. 5., 15. 5., 1. 6., 15. 6., 1. 7., 15. 7., 15. 8., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2017.

 


Odobravanje garancij Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere poteka dvostopenjsko.

Prva stopnja se odvija na nivoju poslovne banke. Podjetje zaprosi za ugodni kredit, ki bo zavarovan z garancijo Sklada. Banka prouči, v skladu s poslovno prakso, potencialnega kreditojemalca. V primeru, da potencialnega kreditojemalca in njegov projekt oceni pozitivno, banka izda pozitivni bančni sklep s kreditnimi pogoji. Bančni sklep o odobritvi kredita ni predmet dopolnitve vloge. Druga stopnja se odvija na Skladu. Komisija za dodelitev sredstev prejeto vlogo administrativno pregleda z vidika popolnosti in ustreznosti. Popolne so vloge, ki imajo vse zahtevane dokumente iz tč.7 »Vsebina vloge«. Ustrezne vloge so vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje razvidne iz razpisa. Po administrativnem pregledu sledi strokovni pregled s točkovanjem in ocenjevanjem po merilih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

 

 

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com