Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

KREDITI SID BANKE ZA MSPKREDITI SID BANKE ZA MSP

31.10.2017

1
MSP 1: Mikrofinanciranje poslovanja MSP
Namen: mikrofinanciranja tekočega poslovanja
Stroški: Nakup materiala, trgovskega blaga, plače
Obdobje stroškov: 3 mesece pred sklenitvijo kreditne pogodbe in 6 mesecev po sklenitvi kreditne pogodbe. Plače lahko nastanejo največ 6 mesecev po sklenitvi kreditne pogodbe.
Znesek kredita: 30.000,00 - 100.000,00 EUR
Ročnost: od 2 do 3 leta oz. do 14.10.2025
Zavarovanje: nepremičnine v RS; oprema in stroji; zaloga kreditojemalca; terjatve kreditojemalca; vrednostni papirji
Obrestna mera: za običajno kakovost zavarovanja znaša 6-mesečni euribor + 1,3 % p.a.
Skrajni rok za prijavo: 31.10.2017

 

MSP 2: Financiranje poslovanja MSP
Namen: Financiranje tekočega poslovanja
Stroški: Nakup materiala, trgovskega blaga, nakazane plače
Obdobje stroškov: 3 mesece pred sklenitvijo kreditne pogodbe in 6 mesecev po sklenitvi kreditne pogodbe. Plače lahko nastanejo največ 6 mesecev po sklenitvi kreditne pogodbe.
Znesek kredita: 100.001,00 - 1.000.000,00 EUR
Ročnost: od 2 do 3 let oz. do 14.10.2025
Zavarovanje: nepremičnine v RS; oprema in stroji; zaloga kreditojemalca; terjatve kreditojemalca; vrednostni papirji
Obrestna mera: za običajno kakovost zavarovanja znaša 6-mesečni euribor + 1,3 % p.a.
Skrajni rok za prijavo: 31.10.2017


MSP 3: Financiranje naložb in zaposlovanja
Namen: Uvajanje tehnoloških inovacij in povečevanje proizvodnih zmogljivosti za obstoječe proizvode in storitve.
Primerni projekti: Se morajo izvajati v RS, ne trajajo več kot 2 leti, vključujejo začetno naložbo, se ne pričnejo pred oddajo popolne vloge
Primerni izdatki: Plačila za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, ocenjeni stroški plač za obdobje dveh let, ustvarjeni neposredno z začetno naložbo.
Znesek kredita od 30.000,00 do 5.000.000,00 EUR
Lastna udeležba: najmanj 15 %
Ročnost: od 2 leti do 9 let, moratorij: 2 leti
Skrajni rok za prijavo: 31.10.2017
Zavarovanje: nepremičnine v RS; oprema in stroji; predmet financiranja (oprema, stroji, neopredmetena sredstva in nepremičnine); zaloga kreditojemalca; terjatve kreditojemalca; vrednostni papirji.
Obrestna mera: za običajno kakovost zavarovanja znaša 6-mesečni euribor + 1,32 % p.a.

 

MSP 4: Financiranje raziskav, razvoja in inovacij v MSP
Namen: spodbujanje raziskav, razvoja in inovacij
Primerni projekti: Vključuje raziskovalno-razvojno dejavnost, aktivnosti za procesno in organizacijsko inovacijo, napotitev visokokvalificiranega osebja in aktivnosti v zvezi z zaščito industrijske lastnine. Izvajati se morajo v RS. Cilj je tehnološka in/ali netehnološka inovacija.
Primerni izdatki za inovacije: Plačilo za zaščito industrijske lastnine; nakazane plače napotenega osebja; plače za svetovalne in podporne storitve.
Primerni izdatki za raziskovalne in razvojne projekte ter procesne in organizacijske inovacije: Nakazane plače osebju; obračun amortizacije instrumentov in opreme v lasti kreditojemalca; plačila za pogodbene raziskave in neopredmetena sredstva; plačila za svetovalne in druge ustrezne storitve; plačila dodatnih režijskih stroškov; plačila materiala.
Znesek kredita: od 30.000,00 do 10.000.000,00 EUR
Ročnost kredita: od 2 let do 9 let oz. do 14.10.2025. Moratorij: 2 leti.
Zavarovanje: nepremičnine v RS; oprema in stroji (last zastaviteljev); predmet financiranja (oprema, stroji, neopredmetena sredstva in nepremičnine); zaloga kreditojemalca; terjatve kreditojemalca; vrednostni papirji.
Obrestna mera: za običajno kakovost zavarovanja znaša 6-mesečni euribor + 1,32 % p.a.
Lastna udeležba: najmanj 15% priznanih izdatkov
Skrajni rok za prijavo: 31.10.2017

 

Splošni pogoji linij od MSP 1 do MSP 4 SID banke:

Primernost podjetja:
- Podjetje s sedežem v RS, ustanovljeno in deluje kot kapitalska družba po ZGD
- Posluje vsaj dve leti
- Min. 2 zaposlene v povprečju v zadnjem poslovnem letu
- Ni podjetje v težavah in nima neporavnanih obveznosti do FURS
- V zadnjem zaključenem poslovnem letu izpolnjuje pogoje: 1) razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA znaša največ 6,00; 2) Razmerje med finančnim dolgom in lastniškim kapitalom znaša največ 3,00; 3) Razmerje med EBITDA in finančnimi odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti znaša najmanj 1,5.


MSP 5: Financiranje naložb in kapitalskega utrjevanja MSP

Namen kredita; omogočanje investicij ob hkratni razbremenitvi denarnega toka z dolgimi moratoriji za odplačilo glavnice in kapitalske okrepitve podjetja.
Primerni projekti: Se morajo izvajati v RS, ne trajajo več kot 2 leti, vključujejo začetno naložbo, aktivnosti se ne pričnejo pred oddajo popolne vloge.
Primerni izdatki: neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v okviru regionalne pomoči za naložbe. Izdatki začetne naložbe so 3x večji od stanja obstoječih osnovnih sredstev v zadnjem zaključenem poslovnem letu pred začetkom projekta in presegajo seštevek v zadnjih treh zaključenih poslovnih letih pred začetkom projekta obračunane amortizacije osnovnih sredstev.
Primerni izdatki: Plačila za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva.
Znesek kredita: 100.000 EUR do 5.000.000 EUR.
Ročnost: od 8 do 12 let, moratorij ½ ročnosti kredita.
Zavarovanje: zastavna pravica na opredmetenih in neopredmetenih sredstvih, ki so predmet financiranja; vpis hipoteke na nepremičnine.
Skrajni rok za oddajo vloge: 31.10.2018
Kapitalsko utrjevanje: Podjetje vlogi za financiranje priloži načrt kapitalskega utrjevanja iz katerega bo izhajalo izboljševanje stopnje kapitala podjetja v obveznosti do virov sredstev skozi obdobje ročnosti kredita tako, da bi ob dospelosti kredita doseglo stopnjo kapitala v obveznostih do virov sredstev v višini vsaj 0,40.

Informativna OM glede na zavarovanje: 

 

MSP 6: Financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP
Namen kredita: omogočanje poslovanja ob hkratni razbremenitvi denarnega toka z dolgimi moratoriji za odplačilo glavnice in kapitalski okrepitvi podjetij.
Primerni izdatki: Nakup materiala, trgovskega blaga in nakazane plače.
Znesek kredita: od 100.000,00 do 5.000.000,00 EUR
Ročnost kredita: od 8 let do 12 let, moratorij na glavnico; ½ ročnosti kredita
Zavarovanje: Vpis hipoteke na nepremičnine
Skrajni rok za prijavo: 31.10.2018
Obrestna mera: Informativna OM glede na zavarovanje za kredit v višini 0,5 mio EUR:

 

Splošni pogoji linij od MSP 5 in MSP 6 SID banke:

Primernost podjetja:
Podjetje s sedežem v RS, ki je ustanovljeno in deluje kot kapitalska družba po ZGD in izpolnjuje naslednje pogoje:
- Posluje vsaj 2 leti
- Minimum 2 zaposlenih v zadnjem poslovnem letu
- V zadnjem zaključenem poslovnem letu je razmerje med kapitalom in viri sredstev največ 0,40 in najmanj 0,125
- Ni podjetje v težavah, nima poravnanih obveznosti do FURS
- V zadnjem zaključenem poslovnem letu je razmerje med celotnim in vpoklicanim kapitalom kapitalske družbe večje od 0,5

 

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com