Razpisi | 1.3. 2021

Ukrep 6.4 - Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Cilji podukrepa:

 • vzpostavitev in razvoj novih oziroma že obstoječih nekmetijskih dejavnosti na podeželju,
 • izboljšanje dohodkovnega položaja in zaposlitvenih možnosti na podeželju,
 • krepitev podjetništva na podeželju. 


Upravičenci: 

Upravičenec do podpore je:

 • pravna oseba,
 • samostojni podjetnik posameznik,
 • nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
 • zavod ali
 • zadruga. 

Upravičenec iz prejšnjega odstavka izpolnjuje pogoje za mikro ali malo podjetje. 

Poleg tega mora upravičenec izpolnjevati še sledeče:

 • Če je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, mora imeti dejavnost, ki je predmet podpore, registrirano na ozemlju Republike Slovenije.
 • Če je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti, mora imeti dovoljenje za izvajanje dopolnilne dejavnosti.
 • V letu 2019 je zagotavljal obseg dela v višini najmanj 0,5 PDM v primeru enostavnih naložb ter najmanj 1 PDM v primeru zahtevnih naložb.
 • V letu 2019 je ustvaril primeren prihodek iz poslovanja v višini najmanj 10.639,56 EUR na 1 PDM1.
 • Predmet naložbe je v naselju z manj kot 5.000 prebivalcev, razen če je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti. 

 Lokacija naložbe se mora nahajati v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci (seznam tukaj), z izjemo kmetij. Namen podpore in vrste naložb 

Podpora iz podukrepa podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti se nameni naložbam v dejavnosti iz priloge 12, ki je sestavni del te uredbe.  

Do podpore iz prejšnjega odstavka so upravičene naslednje naložbe: 

 1. ureditev objektov,
 2. vzdrževanje objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, (v nadaljnjem besedilu: vzdrževanje objektov) in
 3. nakup, namestitev oziroma vgradnja opreme, strojev in naprav, vključno z IKT. 

Podprte bodo naložbe povezane z opravljanjem naslednjih dejavnosti: 

 • storitvene dejavnosti;
 • dodajanje vrednosti lesu;
 • trgovina;
 • lokalna samooskrba;
 • dejavnosti v turizmu;
 • ravnanje z organskimi odpadki;
 • proizvodnja električne energije in toplotne energije iz obnovljivih virov za namene prodaje 

Seznam nekmetijskih dejavnosti (priloga 12): tukaj 

Glede na velikost sta vrsti naložbe: 

 • enostavna naložba do vključno 200.000 eurov skupne priznane vrednosti,
 • zahtevna naložba nad 200.000 eurov skupne priznane vrednosti. 

 Podpore se delijo na: 

 • sklop A - naložbe nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
 • sklop B - naložbe samostojnih podjetnikov, zavodov, zadrug in gospodarskih družb. 


Vrsta podpore 

Nepovratna sredstva 

Predvidena stopnja javne podpore je 50 % upravičenih stroškov, pri določitvi stopnje podpore se upošteva pravilo državnih pomoči po pravilu »de minimis«, kar pomeni 200.000 € v obdobju treh let. 

Najnižji znesek javne podpore bo znašal 5.000 evrov na vlogo. 

Upravičeni stroški 

Upravičeni stroški za podporo iz podukrepa podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti so naslednji:

 1.  stroški ureditve in vzdrževanja objektov. Pri gradbenih in obrtniških delih se priznajo tudi stroški dobave gotovih elementov, njihovega prevoza in montaže ter stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del);
 2. stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje opreme, strojev in naprav, vključno z IKT;
 3. prispevek v naravi v skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU, če gre za:
 • upravičenca iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena,
 • prispevek v naravi v obliki lastnega lesa in
 • naložbo v ureditev ali vzdrževanje enostavnih in nezahtevnih objektov ter 

Prispevek v naravi ne sme presegati 25 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, pri čemer se vrednost prispevka v naravi na kubični meter porabljenega lesa določi z javnim razpisom). 

4. splošni stroški iz 98. člena te uredbe.

 • Za namen določitve višine upravičenih stroškov upravičenec vlogi na javni razpis priloži tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov, razen za stroške iz 3. točke prvega odstavka tega člena. Pri določitvi višine upravičenih stroškov se upošteva ponudba z najnižjo ceno. 


Splošni stroški so: 

Upravičeni so splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, med katere spadajo plačila storitev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične dokumentacije, stroški izdelave poslovnega načrta, plačila storitev svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški študij izvedljivosti, stroški geodetskih in agronomskih del, stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del, stroški arheoloških izkopavanj in arheološkega nadzora ter stroški priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje. 

Stroški za študije izvedljivosti ostanejo upravičen strošek tudi takrat, ko glede na njihove rezultate niso nastali nobeni stroški v okviru izvedbe naložbe. 

Med splošne stroške sodijo tudi stroški informiranja in obveščanja javnosti, v skladu s osemnajstim odstavkom 102. člena te uredbe ter stroški sodnega tolmača. 

Višina upravičenih splošnih stroškov znaša do vključno 10 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, razen, če ni pri posameznih podukrepih in operacijah iz te uredbe drugače določeno. 


Neupravičenost naložb in stroškov

 1. naložbe zunaj območja Republike Slovenije;
 2. stroške priprave vloge na javni razpis in zahtevka za izplačilo sredstev;
 3. stroške naložbe, ki se financirajo iz sredstev operativnih skladov v okviru programov organizacij pridelovalcev, v skladu z Uredbo 1308/2013/EU;
 4. plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
 5. davek na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV), razen če DDV ni izterljiv na podlagi predpisov, ki urejajo DDV;
 6. obresti na dolgove, bančne stroške in stroške garancij;
 7. upravne takse;
 8. stroške leasinga in zakupa objektov, naprav in opreme, stroške podelitve patentov, stroške pridobitve licenc, plačilnih pravic, avtorske in sorodnih pravic ter stroške registracije znamk;
 9. druge stroške, povezane s pogodbami o zakupu, kot so marža najemodajalca, stroški refinanciranja obresti, režijski stroški in stroški zavarovanja 

Poleg stroškov iz 96. člena te uredbe, razen stroškov podelitve patenta, stroškov pridobitve licence, avtorske in sorodnih pravic ter stroškov registracije znamke, so do podpore iz podukrepa podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti neupravičeni tudi stroški: 

 1. nakupa vozil, razen stroškov nakupa delovnih strojev;
 2. ureditve degustacijskih prostorov in nakupa pripadajoče opreme;
 3. nakupa rabljene mehanizacije, strojev in opreme in
 4. iz naslova obratnih sredstev. 

 Več podatkov: tukaj 

Za svetovanje nas pokličite na 02 521 40 56 ali nam pišite na anita.stevanec@first-ms.si